Strona główna arrow Krąg Biblijny
Krąg Biblijny Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Redaktor: Jarosław Bączkowski   
16.02.2008.

bibliaINTzwoj KRĄG BIBLIJNY

 

 

„Nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa”

Św. Hieronim

 

 

Rozpoczynając spotkania Kręgu po wakacjach, pragniemy koncentrować się przede wszystkich na Listach św. Pawła. 29 czerwca 2008 r. Papież Benedykt XVI uroczyście ogłosił i otworzył Rok Świętego Pawła. Jest to okazja, by zgłębiać słowo Boże w Listach Apostoła Narodów.

ZAPRASZAMY ZATEM NA SPOTKANIA W PIĄTKI O GODZ. 19.15

 

Zacytowane w nagłówku słowa św. Hieronima – Ojca Kościoła i wielkiego miłośnika Biblii – stanowią motto istnienia Kręgu Biblijnego w naszej parafii. Prowadzi go ks. Dariusz Stachula.

To prawda, że każdy chrześcijanin powinien znać bardzo dobrze Pismo święte, to prawda, że każdy chrześcijanin powinien czytać codziennie Świętą Księgę. To prawda, że każdy chrześcijanin powinien starać się żyć na co dzień słowem Bożym.

Ale czy każdy chrześcijanin czyta codziennie Pismo święte? Czy codziennie się modli Słowem Bożym?

Jeśli nawet czytasz codziennie Biblię, czy wszystko w niej rozumiesz?

Podczas spotkań, z Pismem świętym w rękach, rozważamy poszczególne księgi biblijne, szukamy zrozumienia trudnych wyrażeń, sytuacji opisanych na kartach najważniejszej dla chrześcijan księgi.

Uczymy się także w świetle Słowa patrzeć na nasze życie.

 

 

STRUKTURA PISMA ŚWIĘTEGO

 

STARY TESTAMENT

 

Rdz

Księga Rodzaju

Wj

Księga Wyjścia

Kpl

Księga Kapłańska

Lb

Księga Liczb

Pwt

Księga Powtórzonego Prawa

Joz

Księga Jozuego

Sdz

Księga Sędziów

Rt

Księga Rut

1 Sm

1 Księga Samuela

2 Sm

Druga Księga Samuela

1 Krl

1 Księga Królewska

2 Krl

2 Księga Królewska

1 Krn

1 Księga Kronik

2 Krn

2 Księga Kronik

Ezd

Księga Ezdrasza

Ne

Księga Nehemiasza

Tb

Księga Tobiasza

Jdt

Księga Judyty

Est

Księga Estery

1 Mch

1 Księga o Machabejska

2 Mch

2 Księga Machabejska

Hi

Księga Hioba

Ps

Psalmy

Prz

Księga Przysłów

Koh

Księga Koheleta

Pnp

Pieśn nad pieśniami

Mdr

Księga Mądrości

Syr

Księga Syracha

Iz

Księga Izajasza

Jr

Księga Jeremiasza

Lm

Lamentacje

Ba

Księga Barucha

Ez

Księga Ezechiela

Dn

Księga Daniela

Oz

Księga Ozeasza

Jl

Księga Joela

Am

Księga Amosa

Ab

Księga Abdiasza

Jon

Księga Jonasza

Mi

Księga Micheasza

Na

Księga Nahuma

Ha

Księga Habakuka

So

Księga Sofoniasza

Ag

Księga Aggeusza

Za

Księga Zachariasza

Ml

Księga Malachiasza

 

 

 

NOWY TESTAMENT

 

Mt

Ewangelia wg św. Mateusza

Mk

Ewangelia wg św. Marka

Łk

Ewangelia wg św. Łukasza

J

Ewangelia wg św. Jana

Dz

Dzieje Apostolskie

Rz

List do Rzymian

1 Kor

1 List do Koryntian

2 Kor

2 List do Koryntian

Ga

List do Galatów

Ef

List do Efezjan

Flp

List do Filipian

Kol

List do Kolosan

1 Tes

1 List do Tesaloniczan

2 Tes

2 List do Tesaloniczan

1 Tm

1 List do Tymoteusza

2 Tm

2 List do Tymoteusza

Tt

List do Tytusa

Flm

List do Filemona

Hbr

List do Hebrajczyków

Jk

List św. Jakuba

1 P

1 List św. Piotra

2 P

2 List św. Piotra

1 J

1 List św. Jana

2 J

2 List św. Jana

3 J

3 List św. Jana

Jud

List św. Judy

Ap

Apokalipsa św. Jana

 

Zmieniony ( 07.02.2010. )